Voor de Mavoc vrijwilligers

Mavoc Mechelen vzw heeft haar zetel op het adres 't Veer 17, 2800 Mechelen.

Het website adres is www.mavoc.be.

Mavoc Mechelen is een vzw en de statuten zijn verschenen in het Staatsblad van 02.07.1992 met als identificatienummer 10681/92. De vereniging heeft tot doel: het verlenen van diensten en prestaties van sociaal-culturele aard, met als uitgangspunt de sport in het algemeen en de volleybalsport in het bijzonder.

Zij wil de aangesloten leden de mogelijkheid verschaffen om aan sport en ontspanning te doen in clubverband. Zij mag hiertoe alle verrichtingen doen, die tot dit doel kunnen bijdragen, onder andere het inrichten en coordineren van sportactiviteiten o.m. tornooien.

Op bijkomende wijze mogen een aantal economische activiteiten uitgeoefend worden, onder meer het uitbaten van kleine eet- en drankgelegenheden, verspreiden van drukwerken, op voorwaarde dat de opbrengst ervan enkel en alleen besteed worden aan dit hoofddoel.

Door de aansluiting bij diverse federaties zijn alle leden verzekerd voor sportieve en extra sportieve activiteiten. De sporters en vrijwiliggers zetten zich onbaatzuchtig in voor de werking van de club en haar leden. Er worden dus geen vergoedingen betaald.

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Het mogelijk doorgeven van de informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de club niet worden geschaad en dat het louter om informatie gaat.

Doping en geneesmiddelen

Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken, in eender welke vorm, pilletjes, inspuitingen, druppeltjes, puffers, e.a. moet je opletten! Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan. Zij kunnen aanleiding geven tot een positieve dopingtest.

Wat moet je doen als je toch een geneesmiddel dient te gebruiken ?

Kijk na op de website www.dopinglijn.be of het geneesmiddel voorkomt in de geregistreerde producten. Als het niet voorkomt op deze lijst is er uiteraard geen probleem.

Wat moet je doen als het geneesmiddel wel voorkomt op deze lijst ?

Dan moet je toestemming vragen aan je arts wegens "therapeutische noodzaak", voor als er onverwacht een dopingtest plaatsvindt. Je toont dan gewoon een attest van je arts. Maar het is niet 100 % zeker dat dit aanvaard zal worden.

Je kan steeds een aanvraag indienen.

Hoe dien je een aanvraag in ?

Het antwoordformulier kan je downloaden van de website (dopinglijn), rubriek "toestemming wegens therapautische noodzaak". Het kan ook telefonisch op nummer 02/553.35.20. Het formulier vul je best in, samen met je huisarts. Daarna moet je het opsturen naar Vlaams Ministerie van Cultuur, jeugd en sport.

Als je toestemming bekomen hebt om een verboden product te gebruiken, zorg dan dat je steeds dit document op zak hebt, wanneer er een dopingcontrole plaatsvindt.