Art. 1 Algemene bepalingen

1.De vereniging MAVOC Mechelen vzw is opgericht op 12 september 1973 en is gevestigd te Mechelen.

2.Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Art. 2 Leden

1.De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden (spelende leden), zowel jeugd als senioren.

Art. 3 Ereleden

1.Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van de Raad van Bestuur (RvB) de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen, maar hebben wel alle rechten van de leden.

Art. 4 Het lidmaatschap

1.De aanmelding gebeurt door invulling van een inlichtingsfiche, waarop alle gegevens van betrokkene staan. Hierna wordt een officiële aansluitingskaart gemaakt bij een sportbond. Voor jeugdleden dient de kaart mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

2.De kosten voor de aansluiting worden door de RvB vastgesteld. Deze kosten dienen binnen de voorgeschreven termijn betaald te worden.

Art. 5 Rechten en plichten van de leden

 Alle leden hebben de hierna genoemde rechten plichten:

1.Bij toetreding worden de leden geïnformeerd omtrent statuten, huishoudelijk reglement en sportieve gedragscode, allen terug te vinden op de website van de club/vereniging.

2.Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden indien hun lidgeld betaald is.

3.Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de vergadering van toegetreden leden.

4.Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover het door de RvB niet anders is bepaald.

5.Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij de RvB in te dienen. De RvB is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en de betrokkene hiervan in te lichten.

6.Zij hebben de plicht het secretariaat in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.

8.Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook de richtlijnen opgesteld door de federatie, waar zij zijn aangesloten.

Art. 6 Straffen

 1.In het algemeen is iedere handeling, die in strijd is met de wet, de statuten, de reglementen en de gedragscode, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, strafbaar.

2.De RvB is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Art. 7 Bestuur

 1.De vereniging heeft een Algemene Vergadering (AV) die minstens 1 maal per jaar samenkomt en de krachtlijnen van het beleid uitzet, zowel de sportieve als de financiële.

2.Daarnaast is er een Raad van Bestuur (RvB) die minstens 4 x per jaar samenkomt en de vereniging bestuurt.

3.Er is ook een Dagelijks Bestuur (DB) dat minstens maandelijks samenkomt en de meest uiteenlopende zaken bespreekt en behandelt.

Taken van de voorzitter :

a)geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

b)is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Taken van de secretaris :

a)Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;

b)Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;

c)Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d)Zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten en de reglementen.

Taken van de penningmeester :

a)Beheert de gelden van de vereniging;

b)Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door de RvB en de AV goedgekeurde uitgaven;

c)Houd boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d)Voert de briefwisseling over het financiële, is verplicht afschriften bij te houden;

e)Brengt in de AV verslag uit van de financiële toestand, legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar voor.

4.Tot slot zijn er een aantal werkgroepen die in functie van periode van het jaar, of in functie van een activiteit op onregelmatige tijdstippen samenkomen.

5.Alle voorstellen worden voorgelegd aan de RvB die beslist. De RvB kan een aantal zaken delegeren naar het DB.

Art. 8 Bestuursverkiezing

1.Kandidaat leden voor de AV moeten zich schriftelijk/per mail wenden naar de voorzitter van de RvB voor 31 december. Deze zal de kandidatuur in overweging nemen en meenemen naar de eerstvolgende RvB.

2.Kandidaat leden voor de RvB moeten zich schriftelijk/per mail wenden naar de voorzitter van de AV voor 31 december. Deze kandidatuur zal in de eerstvolgende AV besproken worden.

3.Kandidaat leden voor het DB kunnen zich ten allen tijde schriftelijk/per mail wenden naar de voorzitter van de RvB. Op de eerstvolgende RvB zal dan beslist worden over de kandidatuur.

Art. 9 Kostenvergoedingen

1.De RvB is bevoegd om door de leden gemaakte kosten terug te betalen.

Art. 10 Wedstrijden

1.Leden die aan wedstrijden of tornooien deelnemen dienen in de voorgeschreven kledij te verschijnen.

Art. 11 Aansprakelijkheid van de leden

1.Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt verhaald op de betrokkene. Zie ook gedragscode.

Art. 12 Nieuwsflash

1.Op regelmatige tijdstippen verschijnt een nieuwsflash, via mail waarin belangrijke informatie aan de leden van de vereniging wordt gegeven en verwezen naar de website waar alle belangrijke documenten terug te vinden zijn.

Art. 13 Sponsoring/partnership

1.De RvB kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Art. 14 Wijziging huishoudelijk reglement

1.Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door de AV op voorstel van de vergadering van de toegetreden leden.

2.Na de toegetreden ledenvergadering moet op de eerstvolgende AV dit voorstel gestemd worden, dit moet gebeuren met 2/3de meerderheid van de stemmen en met minstens 2/3de aanwezigheid. Indien de aanwezigheid niet wordt gehaald moet binnen de 4 weken terug een vergadering worden bijeengeroepen dit over dit voorstel zal beslissen, mits 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, aantal aanwezigen telt dan niet meer.

Art. 15 Slotbepalingen

1.Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.Na vaststelling van het reglement, wordt dit zo spoedig aan de leden kenbaar gemaakt, door middel van publicatie op de website. Dit reglement treed dan in werking 14 dagen na publicatie

Aldus vastgesteld in de RvB van 20 maart 2013

Namens de RvB    

Stef Maes, Tinus Joosten, Tim Van Uytfang, Margot Puttemans